Home SCADA
CoMeta - polski system SCADA

Obserwowany obecnie burzliwy rozwój systemów SCADA (ang. Supervisory Control and Data Aquisition) widoczny w postaci olbrzymiej ilości koniecznych do zdefiniowania parametrów powoduje, iż ich konfiguracja nie jest możliwa bez udziału wysoko specjalizowanego personelu. Hamuje to masowe stosowanie tego typu oprogramowania, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Jednym z elementów strategii firmy MetaSoft było stworzenie uniwersalnego i elastycznego oprogramowania o wysoko zdefiniowanych cechach funkcjonalnych, nie wprowadzającego dla operatora barier pojęciowych, pozwalającego mu na koncentrację na problemach technologicznych i metrologicznych.


RTMon

Założenia te spełnia program operatorski CoMeta.RTMon, podstawowy element systemu CoMeta. Pozwala on na tworzenie zarówno prostych, jednostanowiskowych, jak i hierarchicznych, rozproszonych struktur nadzoru technologicznego. Nadzór ten realizowany jest w środowisku Procesowej Bazy Danych, dedykującej program do konkretnego procesu.
Zależnie od skali procesu i innych kryteriów, możliwy jest dobór różnorodnych platform akwizycji i protokołów transmisji danych, w tym wielu jednocześnie. Dotychczas zaimplementowano protokoły komunikacyjne dla sterowników PLC, regulatorów i mierników wielu renomowanych firm światowych.
Pochodzące z akwizycji dane procesowe przetwarzane są ze znormalizowanej postaci liczbowej na jednostki fizyczne oraz sprawdzane pod kątem poprawności technologicznej, dla celów sygnalizacji i rejestracji zdarzeń procesowych. Dzięki wbudowanemu interpreterowi wyrażeń algebraicznych, wyznaczane są wartości zmiennych wyliczalnych, co pozwala na wnikliwszą analizę procesu, a w wielu wypadkach na zastosowanie prostszych metod (przyrządów) pomiarowych.
Dostępne są wszystkie typowe dla systemów SCADA / MMI formy graficznej prezentacji stanu procesu:
W systemie CoMeta zrezygnowano z podyktowanej strategiami rynkowymi rozdzielnej sprzedaży poszczególnych modułów prezentacji.
Sterowanie i regulację powierzono autonomicznym, rozproszonym elementom sprzętowym, możliwe jest jednak odwołanie się przez zmienną do nastawy regulatora lub stanu wyjścia, pod warunkiem, że dana stacja lub operator ma nadane do ingerencji w proces.
Przebieg procesu jest wszechstronnie archiwizowany. Synchronicznie do cykli akwizycji tworzony jest rejestr zdarzeń procesowych, niezależnie prowadzony jest rejestr błędów i awarii systemowych. Rejestry mają formę zbiorów tekstowych. Synchronicznie do okresu archiwizacji (1..60 minut) zapisywany jest stan wszystkich zmiennych procesowych. Archiwum to, ma formę binarną oraz dynamiczną strukturę z sygnaturą czasu pochodzenia próbek. Archiwizacja na poszczególnych stacjach może być zablokowana, przewidziana jest też redundancja (ang. mirroring). Archiwum krótkoterminowe, wykorzystywane do szybkiego tworzenia trendów, zapisywane jest w pamięci operacyjnej. Zawiera ono dane o przebiegu każdej aktywnej zmiennej procesowej za ostatnie 24 godziny. Dostępna jest również realizowana okresowo lub na żądanie funkcja drukowania raportu stanu obiektu.


KONFIGURACJA

Podstawą konfiguracji systemu jest utworzona za pomocą programu CoMeta.MBase lista zmiennych procesowych wszystkich charakterystycznych dla danego obiektu typów (, , , , , ). Specyfikacja zmiennej obejmuje identyfikatory tekstowe, adresy akwizycyjne, zakresy metrologiczne, normy technologiczne, priorytety alarmów itp. Algorytmy zmiennych wyliczalnych zapisywane są w naturalnej notacji beznawiasowej.
Program CoMeta.ExTra umożliwia planowanie przebiegu automatycznych eksperymentów badawczych, definiowanie procesów sekwencyjnych z regulacją czasową, w tym opartych o proste regulatory. W tym wypadku plan czasowy realizowany jest przez program CoMeta.RTMon.
Obrazy synoptyczne tworzone są na bazie podkładów rastrowych PCX. Przy użyciu programu CoMeta.ViWi wzbogaca się je o interaktywne takie jak okna stanu, grafy słupkowe, wskaźniki poziomu, drzwi, klapy, zamki, zawory, oświetlenie, pompy, wentylatory, grzałki, rury, wymienniki. Każdej zmiennej można przypisać wiele różnych obiektów na jednym schemacie synoptycznym. Ponadto tworzy się połączenia do innych obrazów np. uszczegółowionych oraz do skryptów zawierających ciągi zleceń operatorskich.
Wielowariantowe technologicznych tworzone są na bazie listy zmiennych obiektu przy użyciu programu CoMeta.EdGrp. Służą one jako preselektory dla programu CoMeta.RTMon (trendy , bargrafy) jak i programu CoMeta.ArcExPro (kryterium ekstrakcji).


REARCHIWIZACJA

Program CoMeta.ArcExPro jest funkcjonalnym następnikiem programu CoMeta.RTMon. Służy do obróbki kolekcji archiwalnych danych procesowych w środowisku Procesowej Bazy Danych, to jest w środowisku, w którym te dane pozyskano i przetworzono. Umożliwia ekstrakcję danych dla za okres miesiąca kalendarzowego oraz wszechstronną ich prezentację na wykresach (okres obserwacji ...8dni... ...8 godzin) i w zestawieniach statystycznych. Wykresy można dokumentować na urządzeniach kreślących HPGL. Statystyka dla   dotyczy wartości średnich, skrajnych, histogramów gęstości amplitudowej, energii, strumieni masowych i objętościowych itp, dla zaś, ilości zmian i czasów trwania stanów, co pozwala na zaawansowane analizy trybologiczne. Możliwy jest eksport danych w formatach tekstowych dla celów tworzenia dokumentacji procesowej oraz współpracy z innymi programami.
Program CoMeta.ProEvAn realizuje analizę statystyczną rejestru zdarzeń procesowych. Jest on dedykowany do Systemów Jakości TQM.


PLATFORMA OPERACYJNA

Jako środowisko operacyjne zastosowano MS-DOS, system powszechny i stabilny. Wynikają z tego również umiarkowane wymagania sprzętowe, nadal istotne w zastosowaniach embedded. System MS-DOS 7.1, stanowiący jądro WIN98SE, jest obecnie dostępny w każdym przedsiębiorstwie bez żadnych nakładów, ze względu na powszechną migrację zastosowań biurowych na platformę XP/Vista/7. Użytkownicy, którzy dodatkowo eksploatują system CoMeta na niededykowanych komputerach, mają możliwość uruchamiania go na platformach XP/Vista/Linux/Solaris/Mac wykorzystując odpowiednie wirtualne maszyny firm Microsoft, Oracle lub VMware. Przeprowadzone testy wykazały pełną funkcjonalność wszystkich wersji programu RTMon w środowisku Virtual PC 2007, VirtualBox oraz VMware Server2.


ZASTOSOWANIE

System CoMeta znalazł dotychczas zastosowanie w przemyśle chemicznym, ekologii, energetyce, eksploatacji i nadzorze przedsiębiorstw, systemach automatycznej kontroli jakości (ISO 9000), systemach zabezpieczeń oraz eksperymentach badawczych i dydaktyce.


A oto wybrane wdrożenia firmy MetaSoft:

 • monitoring kotła fluidalnego AKF-c5 w KWK Dębieńsko,
 • stanowiska badawcze do modelowania palników w zakładzie CPC Instytutu Energetyki w Warszawie,
 • kompostownia odpadów miejskich Radiowo,
 • kontrola produkcji rur polipropylenowych w BORYSZEW S.A.
 • nadzór eksploatacji budynku CIECH S.A.
 • nadzór eksploatacji infrastruktury i instalacji eksperymentalnych LPT, WCH PW,
 • dydaktyka Wydziału Chemicznego PW,
 • badania izolacji cieplnej rurociągów dla OBR-GE i OBRC,
 • stanowiska wzorcownicze dla torów pomiarowych temperatury w zakładzie SAP Instytutu Energetyki w Warszawie,
 • nadzór eksploatacji METRON TERM Sp. z o.o.,
 • kontrola jakości produkcji w zakładzie PTS Pabianice,
 • eksperymentalny monitoring ujęcia PU-1 w Wodociągach Warszawskich,
 • pilotowa instalacja do wytwarzania oksymów w LPT, WCH PW,
 • rejestracja zjawisk szybkozmiennych w palenisku z użyciem sond światłowodowych w Instytucie Energetyki,
 • eksperymentalna instalacja do wytwarzania R-pantotenianu wapnia w GZF POLFA,
 • instalacja pochłaniania chlorowodoru w LPT, WCH PW,
 • centralna instalacja próżniowa w LPT, WCH PW,
 • stanowisko badawcze z palnikiem FLOX do bezpłomieniowego spalania gazów niskokalorycznych w zakładzie CPC Instytutu Energetyki w Warszawie,
 • stanowisko badawcze z palnikiem FLOX do bezpłomieniowego spalania gazów niskokalorycznych w Zakładach ZAMER w Lidzbarku Warmińskim,
 • stanowiska badawcze CORD/PEST do określania właściwości paliw alternatywnych w zakładzie CPC Instytutu Energetyki w Warszawie,
 • eksperymentalna instalacja do elektrolitycznego wytwarzania tlenku cyny w LPT, WCH PW,
 • eksperymentalna instalacja do zgazowania odpadów i spalania gazów niskokalorycznych w elektrociepłowni MEGATEM w Lublinie.

Wybrane projekty techniczne AKPiA firmy MetaSoft niezwiązane z systemem CoMeta:

 • Pilotowa instalacja osuszania oksymu w Z.A. PUŁAWY,
 • Zabezpieczenie rurociągu z amoniakiem w Z.A. PUŁAWY,
 • Międzywojewódzka Stacja Unieszkodliwiania Odpadów Przemysłowych EKOGAL S.A. w Kutnie.